Participatiewet vervangt Wet Werken naar Vermogen

Het nieuwe kabinet van VVD en PVDA hebben voorgenomen om per 01-01-2014 de Participatiewet in te voeren. De Participatiewet vervangt de plannen die er waren voor de Wet Werken naar Vermogen. In de Participatiewet betrekt men ook het bedrijfsleven en werkgevers door het invoeren van een zogenaamde Quotumregeling. Deze regeling houdt in dat werkgevers met meer dan 25 medewerkers op termijn 5% van hun personeelsbestand moeten voorzien van arbeidsgehandicapten.Voldoet een bedrijf/werkgever daar niet aan dan zal er een boete moeten worden betaald van € 5.000,- per arbeidsplaats die bestemd zou zijn voor de arbeidsgehandicapte. De Quotumregeling zal geleidelijk ingaan per 01-01-2015 in stapjes verspreid over 6 jaar. De overheid verwacht dat met dit beleid het aantal plaatsen dat voor arbeidsgehandicapten in het bedrijfsleven vrijkomt zal toenemen.

Er zal verder een ‘efficiencykorting’ plaatsvinden op de sociale werkvoorziening, verspreid over 6 jaar. Concreet zal dit weer een verdere bezuiniging betekenen voor de sector. Opvallend is ook dat de instroom in de sociale werkvoorziening zal verdwijnen per 01-01-2014. Ter vervanging krijgen gemeenten de mogelijkheid om zelf beschut werk als voorziening aan te bieden. Het regeerakkoord zegt daarover dat er geld beschikbaar komt om via deze voorziening structureel uiteindelijk 30.000 werkplekken te realiseren afgestemd op 100% van het wettelijke minimumloon. De verplichting voor gemeenten om één op de drie vrijgevallen plaatsen in de SW op te vullen komt te vervallen.

Voor werknemers die onder wettelijk minimumloon werken, zal dit tijdelijk zijn en groeit het totaal van loon en aanvullende uitkering toe naar het wettelijke minimumloon. Op basis van de evaluatie van de lopende experimenten met loondispensatie wordt een beslissing genomen over de maatvoering en invulling hiervan.

Er komt dus één participatiewet die de regelingen WWB, WSW en een deel van de Wajong samenvoegt. Voor de hele doelgroep wordt een systeem van loondispensatie geïntroduceerd zoals dat nu in de Wajong bestaat. Huidige WSW’ers en Wajongs’ers worden niet herkeurd.

Uiteraard is dit slechts een kader waarin concreet beleid zal worden vormgegeven.De uiteindelijke uitwerking zal de komende maanden wel duidelijk worden hopen we.

 

Bron van deze samenvatting: Bruggen Slaan, Regeerakkoord 29 oktober 2012

Vorig bericht
Nieuwe koppeling beschikbaar tussen COMPAS en ADP Perman
Volgend bericht
COMPAS Nieuwsbrief november 2012